Waarom komen we samen

De bijbel zegt: “Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen”. (Hebr. 10:25) God vindt het dus heel belangrijk dat wij als christenen samenkomen en Hij zegt ook: “Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” Matt. 18:20) Wij komen samen om prediking te horen. De bijbel zegt in Romeinen 10:14 dat geloof komt door het horen naar Gods woord. De reden waarom de eerste christenen zo snel groeiden was omdat ze bleven volharden bij de prediking der apostelen, en de gemeenschap onder elkaar. (Hand. 2:42)

Waarom muziekinstrumenten

Tijdens het zingen maken we gebruik van verschillende muziekinstrumenten. God houdt van muziek en enthousiasme. De bijbel zegt: “Looft Hem met bazuingeschal, looft Hem met harp en citer, looft Hem met tamboerijn en reidans, looft Hem met snarenspel en fluit, looft Hem met klinkende cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen.” (Ps 150:3-5) En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers. (Openb. 14:2)

Waarom hoorbare lofprijzing

Wij prijzen God voor dingen die Hij heeft gedaan en doet. Wij prijzen Hem met ons verstand, maar ook in de geest. Wij prijzen Hem dan in een tong, dit was heel gewoon in de eerste gemeente van het Nieuwe Testament. De Bijbel zegt: “Alle gij volken, klapt in de handen, juicht God toe met jubelgeroep” (Ps 47:2), en “Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand”. (1 Kor. 14:15)

Waarom bidden jullie

Tijdens de gebedsverlangens bidden we voor speciale noden, bijvoorbeeld voor mensen die God niet kennen, dat ze tot bekering zullen komen of voor noden van christenen. De bijbel zegt: “En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde……”(Hand. 4:24) “Bidt voor elkander want het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt.”