prayElk mens heeft bekering nodig. Waarom? Het antwoord is o.a. te vinden in de volgende bijbeltekst.[ NBG] Psalmen: 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. U en ik wij zijn in zonde geboren. D.w.z. de mens heeft een zondige natuur. M.a.w. hij is geneigd tot zonde. Ook wetenschappelijk onderzoek onderschrijft Gods Woord. Uit een grootschalig onderzoek ‘is de mens van nature gewelddaddig?’ van de Canadese prf. R.Tremblay blijkt dat kinderen al voor de leeftijd van twee jaar beginnen met hun eerste agressieve handelingen. Trembaly volgde voor zijn onderzoek de ontwikkelingen van 500 baby’s vanaf 17 maanden oud. Volgens de professor aan de universiteit van Montreal hebben contact met vriendjes of andere mensen minder effect op het gedrag dan de genen. Uit zijn onderzoeken, hij volgde kinderen tot 17 jaar, blijkt dat de eerste ‘criminele’ tekenen zich in het tweede levensjaar voordoen. Bijten, slaan, dingen wegnemen en schoppen zijn daar de symptomen van.Vooral de leeftijd van vier jaar heeft veel waarde voor de rest van het leven. Agressieve 17-jarigen waren in veel gevallen lastige 4-jarige kinderen die graag vochten en treiterden.De top 5 met meest ‘criminele handelingen’ van kinderen op de leeftijd van 17 maanden zijn: 1) Dingen wegnemen (70,4% van de kinderen doet dat) 2) Duwen om zijn of haar zin te krijgen (46%) 3) Bijten (27,2%) 4) Schoppen (24,3%) 5) Vechten (23,1%). Het zit ‘m in de aard van de mens te zondigen. Een ander feit is, de mens heeft problemen met de waarheid. Onderzoek:”Als de mens was als een Pinokkio, dan liepen we allemaal de hele dag rond met een neus als een totempaal. Uit onderzoek bleek dat de mens per dag 200 leugens vertellen. Ieder 8 acht minuten ontspruit er volgens de psycholoog een creatieve verdraaing van de waarheid aan ons brein.

[ NBG] Romeinen: 3:4 Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen.
[ NBG] 1 Johann: 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
Dus genoeg redenen waarom wij tot bekering moeten komen. We staan niet in de juiste verhouding tot God. Bekering brengt ons in de juiste verhouding tot God.
Bekering betekent ‘omkeren’. Het betekent dat een mens 180 graden omkeert tot God. Zoals we al zagen we neigen af te wijken van God. We neigen ernaar onze eigen dingen te zoeken. We neigen af te wijken van God.
[ NBG] Romeinen: 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, 3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.
Zonde betekent ‘doel missen’. Het doel wat God voor ogen had met de mens is dat hij in een relatie met Hem zou staan. Dat doel is simpel gemist door zonde.

Dank God…door Zijn genade is er een oplossing. We kunnen terugkomen in die doelstelling van God voor ons leven. [ NBG] Romeinen: 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 3:24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
‘Derven’, dit woord betekent ‘ tekorten schieten aan’. We schieten tekort aan Gods heerlijkheid. Schieten tekort aan Gods karakter eigenschappen van volmaaktheid. Schieten tekort aan Gods eis.
God heeft een oplossing..die oplossing is in Zijn Zoon Jezus Chr. Als een persoon Jezus Chr in zijn hart vraagt. Jezus Chr in zijn leven uitnodigt. Hem vraagt om op de troon van zijn leven te gaan zitten, dan wordt dat tekort in een klap weggewerkt. Zonde is een muur die tussen God en de mens in staat. Zonde overtreedt relaties. Zonde schend vertrouwen. Zonde schept afstand. Zonde scheidt u af van God. Bijvoorbeeld Als iemand tegen u zondigt, een overtreding tegen u begaat…steelt van u, bedriegt u,…slaat u,….roddelt over u…onmiddellijk ontstaat een afstand. Een kloof tussen u en de ander is het resultaat. Er is een woord die de kloof kan overbruggen of wegwerken. Dat woord is ‘sorry’. Een persoon die oprecht en welgemeend ‘sorry’ zegt, maakt dat muren van scheiding naar beneden worden gehaald. Relaties worden hersteld. Zo is dat ook tussen God en u. Bekering is ‘sorry’ zeggen tegen God. Erkennen dat u fout zit. Erkennen dat u een zondaar bent. Het zal veroorzaken dat de muur van zonde tussen u en God naar beneden wordt gehaald. [ NBG] Romeinen: 6:13 en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Na bekering zijn we ‘als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven.’ We waren dood voor God. God gaat realiteit worden voor u, maar u wordt ook realiteit voor God.
[ NBG] 1 Johann: 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
[ NBG] Romeinen: 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
‘Belijden’ is spreken zoals God spreekt. God zegt dat alle mensen zondaren zijn…. Als u die woorden belijdt…Als u zegt,”Heer, ik behoor tot al die mensen, dus ik ben een zondaar. Vergeef mij!” Dan bent u vergeven. En vanaf dat moment bent u een nieuw schepping. Opnieuw geboren. Er is een kloof ontstaan tussen u en een Heilig God. Die kloof is ontstaat door dat wij in zonde geboren zijn. Onze natuur is niet op een lijn met de natuur van God. Maar God houdt van U. God verlangt ernaar om die relatie te herstellen. Hij is een God van liefde. Hij houdt van u.
Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat worden aan de wil van God… Hiervoor is een éénmalige beslissing nodig, waarbij u uw zonden tegenover God belijdt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus Christus in uw hart te komen wonen en de Heer van uw leven te worden, wat betekent dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen. Nadat uw zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.
[ NBG] Romeinen: 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.
[ NBG] Romeinen: 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;
[ NBG] Jesaja: 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
[ NBG] Micha: 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.
Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen. Iemand zei eens: God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website. Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.